CLB

Centrum voor LeerlingenBegeleiding 

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB Waas en Dender, Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas.

De leerlingenbegeleiding wordt verzorgd door de vestiging Beveren, Ciamberlanidreef 80A, 9120 Beveren.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:

 • Ÿ het leren en studeren
 • Ÿ de onderwijsloopbaan
 • Ÿ de preventieve gezondheidszorg
 • Ÿ het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

De psychosociale begeleiding door het CLB gebeurt met instemming  van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming.

De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole.

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

Onze school heeft een CLB-medewerker.

Wat doet die precies?

CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen.

Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Als mijn kind een probleem heeft, kan ik dan zelf naar het CLB stappen? Of moet ik via de school of leraar gaan?

Je kan met je vragen en problemen altijd zelf aankloppen bij de CLB-medewerker. Je kan dit ook eerst samen met de leraar op school bekijken. Misschien kan die helpen of weet hij een antwoord. Soms nemen de leraren contact op met het CLB omdat ze zich zorgen maken over een leerling. En soms neemt het CLB ook zelf initiatief. Als je kind vaak spijbelt, bijvoorbeeld. Of bij besmettelijke ziekten op school.

Mijn kind wordt al een hele tijd op school gepest. Ik snap niet waarom het CLB niets doet.

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leraren: de (klas)leraar, de zorgcoördinator, leerlingbegeleider, graadcoördinator, directeur … Het CLB schiet pas in actie als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dat kan dus een leraar zijn, maar ook een ouder of het kind zelf. Wacht niet af tot er een oplossing komt, neem zelf initiatief.

Mijn dochter is steeds zo moe. Kan ik ook met die vraag bij het CLB terecht? Welke problemen behandelen ze daar allemaal?”

Het CLB is gespecialiseerd in vragen op vier domeinen:

 • problemen met lezen, schrijven of leren of bijvoorbeeld met maken van huiswerk… (leren en studeren van je kind)
 • vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s… (schoolloopbaanbegeleiding van je kind)
 • stress, faalangst, pestproblemen, gewelddadig gedrag, spijbelen… (psychisch en sociaal functioneren van je kind)
 • inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht… (preventieve gezondheidszorg)

Je kan met alle vragen en zorgen terecht bij een CLB. In vele gevallen zal men je kunnen helpen. Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Daarom werkt een CLB nauw samen met allerlei diensten en organisaties: centra voor behandeling van leerproblemen, diensten geestelijke gezondheid, revalidatiecentra…

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Neen, je kind door het CLB laten begeleiden kost niks.

Als ik met een probleem naar het CLB stap, word ik dan snel geholpen of zijn er soms wachtlijsten?

Je kan er vanuit gaan dat een eerste gesprek binnen de tien werkdagen plaatsvindt. Hoe het dan verder loopt, hangt af van de ernst van het probleem.

Meestal helpen enkele korte gesprekken of acties, maar soms is er meer hulp nodig of moet het CLB ook een externe dienst inschakelen. Dan kan het langer duren. Je mag in die periode zelf altijd contact opnemen met het CLB.

Wat gebeurt er als ik met een vraag naar het CLB stap?

Een CLB-medewerker luistert eerst naar je verhaal. Waar ben je bezorgd om, wat loopt fout?

Soms kan hij je meteen voorthelpen.

Maar soms is er meer nodig en komt er een gesprek met je kind of met jou en je kind samen.

Soms is een gesprek niet genoeg, bijvoorbeeld bij leerproblemen. Dan kan het CLB ook onderzoeken doen: hoort het kind goed, is het voldoende begaafd, zijn er andere problemen in het gezin of op school…

Het CLB kan ook contact met jou opnemen omdat de leraar of je kind zelf bij het CLB een probleem hebben aangekaart.

De CLB-medewerker is regelmatig op school en neemt daar meestal deel aan klassenraden en andere besprekingen. Hij geeft dan informatie en tips aan de leraren om je kind te begeleiden in

de klas. Zo kan ook de school gepast reageren.

Brengt het CLB mij op de hoogte als er een probleem is met mijn kind?

Voor de meeste problemen lichten de school en het CLB de ouders wel in. Ouders zijn immers belangrijke partners om problemen te helpen aanpakken en oplossen. Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan moet het centrum eerst de toelating vragen aan de ouders (voor een kind jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 12 jaar en als hij/zij bekwaam genoeg is om te beslissen).

Enkel in heel uitzonderlijke gevallen werkt het CLB zonder de toestemming van de ouders, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling thuis, of wanneer uw kind (vanaf 12 jaar en als hij/zij bekwaam genoeg is om te beslissen) vraagt om de ouders niet in te lichten.

Houdt het CLB vertrouwelijke informatie voor zich? Ik wil niet dat de school alles over onze thuissituatie weet.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Je kan dus in vertrouwen bij hem terecht. Soms moet hij met die informatie wel nieuwe stappen zetten en andere hulpverleners inschakelen. Hij geeft dan de informatie na overleg met jou of je kind (als dat 12 jaar is) door. Het CLB houdt van elk kind een dossier bij en geeft op school enkel informatie en tips die de leraar nodig heeft om je kind goed te begeleiden.

Lost het CLB dan alle problemen op?

Het CLB doet er alles aan om problemen op te lossen, maar natuurlijk lukt dat niet altijd. Soms gaat het samen met jou op zoek naar een dienst of organisatie die meer deskundig is en gespecialiseerde hulp biedt: Centra Geestelijke Gezondheidszorg (bv. bij depressie of angsten), crisisopvangcentra (bv. bij druggebruik), centrum voor ontwikkelingsstoornissen (bv. Bij zware leerstoornissen), het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (bij opvoedingsproblemen)... Het staat jou en je kind dan vrij om daar al dan niet op in te gaan. Het CLB heeft een goed overzicht van al die diensten in jouw buurt. Zelfs al is je kind in handen van zo’n externe dienst, het CLB blijft je kind opvolgen en informatie uitwisselen met jou en de school als je daarmee akkoord bent.

Mijn kind moet vandaag voor een medisch onderzoek naar het CLB. Kan ik dat weigeren?

Het medisch onderzoek is verplicht. De medische onderzoeken zijn als het ware een vervolg op de raadplegingen van Kind en Gezin toen je kind jonger was. De CLB-arts test de ogen en oren, meet en

weegt je kind, kijkt naar zijn tanden, houding en kijkt ook na of je kind zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, krijg je een bericht met de raad om bv. een meer gespecialiseerd onderzoek bij een specialist te laten doen. De arts volgt ook de inentingen van je kind op.

Elk kind in Vlaanderen moet in de tweede kleuterklas, het vijfde leerjaar én het eerste en derde secundair naar het CLB voor een medisch onderzoek.

Als je grondige bezwaren hebt tegen de CLB-arts, mag je het medisch onderzoek of de inentingen ook door de huisarts laten uitvoeren. Die moet dan wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij  doorgeven aan de CLB-arts.

Het CLB treedt ook op bij besmettingen op school (griepepidemie, hersenvliesontsteking…)

Ik wil het IQ laten meten van mijn kind. Kan ik daarvoor terecht bij het CLB? Hoeveel kost dat dan?

Een intelligentieonderzoek is een heel speciaal onderzoek en vergt veel tijd. Het CLB is geen testcentrum en doet enkel onderzoeken die noodzakelijk zijn.

Als een kind op school in de problemen komt, kan het CLB wel beslissen om te testen: een IQtest, dyslexie-onderzoek, een interessetest bij studiekeuze…

In dat geval is zo’n onderzoek ook gratis. Een IQ-test kan je ook bij een psycholoog of een dienst voor ontwikkelingsonderzoek laten doen. Dan betaal je ervoor.

Hoe, waar en wanneer kan ik het CLB bereiken?

Elke school werkt samen met een CLB. De contactgegevens van de CLB-medewerker staan zeker in de schoolbrochure of in de schoolagenda. Je kan ze ook vragen in de school. Vaak hebben de CLB-medewerkers een spreekuur op school. Maar je kan dus ook op het CLB zelf terecht. Dat is elke schooldag open. Tijdens de schoolvakanties is er op bepaalde dagen permanente dienst verzekerd.

 Meer weten?

Een antwoord op de vragen en meer info over het CLB vind je op www.ond.vlaanderen.be/clb. Een korte samenvatting van deze brochure in negen talen (Turks, Arabisch, Frans, Engels, Duits, Spaans, Pools, Kroatisch, Russisch) kan je ook daar downloaden.

Je vindt ook een filmpje over het CLB op www.tvklasse.be.

Wij werken samen met een onthaalteam en een medisch team van het CLB. Deze collega's vormen voor onze school

het onthaalteam:

Nina De Baere 

ndbaere@vclbwaasdender.be

het medisch team:

Eva Peirsman en Kristel Rotthier

Op bepaalde tijdstippen worden in de klas ‘leerlingvolgtesten’ afgenomen door de klasleerkracht en/of de zorgjuf. Dat gebeurt in de klas en iedereen doet mee.

Het voordeel hiervan is dat niemand opvalt of als zwak of afwijkend wordt bestempeld.

Deze testen worden in een MultiDisciplinairOverleg-vergadering (MDO) besproken en de uitslagen worden getoetst aan de mening van de klasleerkracht en de zorgleerkracht. In overleg met de klastitularis, de zorgleerkracht en de directeur formuleert de CLB-medewerker dan een begeleidingsadvies. Deze adviezen worden opgenomen in een leerlingvolgdossier.

De kinderen werden reeds vanaf de kleuterklas gevolgd. Bij het verlaten van de kleuterklas moet je kind 'schoolrijp' zijn. Dit werd getest door het CLB. Na de lagere school helpt het CLB bij het kiezen van een aangepaste studierichting.

Het CLB staat ook in voor de externe begeleiding van kinderen met leerproblemen. Het overleg tussen school en CLB in verband met de aanpak van het leerzwakke kind is van groot belang en heeft reeds vaak in positieve resultaten zijn nut bewezen.

 

Hoe raadpleeg je het CLB?

Als je contact wil met het CLB, maak dan een telefonische afspraak met het centrum. Dat heeft het voordeel dat je verwacht wordt; men kan je onmiddellijk ontvangen en heeft soms al over je vraag nagedacht.

De CLB-dienst is kosteloos voor leerlingen, ouders en school... maak er dus gretig gebruik van.

Tijdens de schoolvakanties zijn er weinig medewerkers beschikbaar en van 15 juli tot 15 augustus is elk centrum gesloten.

Adres van het CLB voor onze school:

                                        

CLB - Beveren

Onthaalteam: Nina De Baere

Ciamberlanidreef 80A

9120 Beveren

Tel.nr.: 033162020

E-mail: beveren@vclbwaasdender.be

Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren.  De ouders kunnen daartoe het nodige formulier aanvragen bij de directeur.

Het medisch schooltoezicht, onder leiding van, nog onbekend, staat in voor de preventieve gezondheidsbegeleiding.

Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht. De ouders hebben het recht om zich te verzetten tegen de vermelde arts. In dat geval dienen zij binnen de vijftien dagen met een aangetekende brief hun verzet mee te delen aan de equipe medisch schooltoezicht op vermeld adres. Zij moeten vervolgens, binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen, die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.

Verplichte onderzoeken

Het periodiek algemeen medisch onderzoek te Beveren wordt georganiseerd voor het vijfde leerjaar. Op schriftelijk verzoek van de ouders krijgen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar volgende rappelvaccinaties: mazelen - bof - rubella. In de loop van het schooljaar wordt op school een beperkt medisch onderzoek uitgevoerd voor de leerlingen van het eerste en derde leerjaar. De eersteklassers krijgen ook een les tandhygiëne en zwemhygiëne en rappelvaccinaties difterie, tetanus en polio. Voor de zesdeklassers wordt een les algemene hygiëne voorzien.

Selectieve onderzoeken

Als er zich een probleem stelt of er een individueel gezondheidsrisico is, kan de geneesheer de leerling meermaals onderzoeken.

Selectieve onderzoeken kunnen plaatsvinden op aanvraag van de schoolarts, CLB, ouders of leraar.

De ouders worden tijdig ingelicht over de aard van het onderzoek en de motivering van het onderzoek.

                    

Huidproef op tuberculinegevoeligheid

Indien er een verhoogd risico bestaat, mits akkoord van de geneesheer en van de coördinatiecommissie voor TBC-bestrijding.

Profylactische maatregelen

De directeur van de school is verplicht de verantwoordelijke geneesheer van het medisch schooltoezicht te verwittigen wanneer hij verneemt dat een kind van zijn school door een besmettelijke ziekte is aangetast. Ook bij het vermoeden van besmettelijke ziekte van een leerling of van een dergelijke ziekte in het huis van die leerling verwittigt hij de geneesheer. Alle individuele of algemene profylactische maatregelen worden genomen door de verantwoordelijke geneesheer. Ze zijn bindend voor de leerlingen en de ouders.

Een niet opschortend beroep kan door de ouders bij het Technisch Comité voor MST worden ingesteld, tegen elke beslissing die tijdelijk of definitief de toegang tot een inrichting verbiedt aan een leerling ter wille van het gevaar dat zijn gezondheidstoestand oplevert voor zijn omgeving.

Meldingsplicht

Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn. Een kind met koorts hoort niet thuis op school.

De huisarts of kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen. De schooldirectie is dan wettelijk verplicht de CLB-arts te contacteren. De CLB-arts neemt maatregelen voor zover dit nodig is voor de leerling, de klas of de school.

Voor luizen wordt in de school een beleidsplan opgesteld.

We vragen de ouders om onmiddellijk de directeur en het medisch schooltoezicht (=CLB) te verwittigen bij de volgende ziekten:

 • anthrax;
 • botulisme;
 • brucellose;
 • salmonella typhi of salmonella paratyphi-infectie;
 • cholera;
 • chikungunya;
 • dengue;
 • difterie;
 • enterohemorragische e. coli-infectie;
 • gastro-enteritis, bij epidemische verheffing in een collectiviteit;
 • gele koorts;
 • gonorroe;
 • haemophilus influenzae type B invasieve infecties;
 • hepatitis A;
 • hepatitis B (acuut);
 • hiv-infectie
 • humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza;
 • legionellose;
 • luizen
 • malaria waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het Belgisch grondgebied, inclusief (lucht)havens;
 • mazelen;
 • meningokokken invasieve infecties;
 • parelwratten
 • pertussis;
 • pest;
 • pokken;.
 • poliomyelitis;
 • psittacose;
 • Q-koorts;
 • rabiës;
 • SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome);
 • syfilis;
 • tuberculose;
 • tularemie;
 • virale hemorragische koorts;
 • vlektyfus (rickettsia prowazekii of rickettsia typhi-infectie);
 • voedselinfecties (vanaf twee gevallen);
 • West Nilevirusinfectie

Adres gezondheidsdienst van het CLB:

CLB - gezondheidsdienst

Dr. Eva Peirsman

Ciamberlanidreef 250

9120 Beveren

Tel.: 037759426

Revalidatie

Een groeiend aantal ouders doet een beroep op schoolexterne hulpverleners. Wanneer de revalidatie gevolgd wordt tijdens de lestijden, gaan de leerlingen gedurende een bepaalde tijd uit de klas voor de behandeling. Vanaf 01/09/2010  kan de directeur van een school een beslissing nemen over het toestaan van een afwezigheid van een leerling omwille van revalidatie tijdens de lestijden uitgevoerd door schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemachtigd zijn, zowel bij revalidatie na ziekte of ongeval als voor de behandeling van een stoornis.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker. De begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school. Zie ook afwezigheden.